Generelle vilkår

Print og gem som pdf fil

Almindelige forretningsbetingelser for benyttelse af Parship.dk - Version 19.03.2019


Når De tilmelder Dem som kunde hos Parship (kontrahent er PE Digital GmbH, Speersort 10, D-20095 Hamburg), accepterer De de anførte forretningsbetingelser. Disse indgår dermed i kontrakten.

Personer under 18 år må ikke benytte denne service. Erhvervsmæssig brug er heller ikke tilladt.

Hvis De ikke er indforstået med forretningsbetingelsernes gyldighed, kan De ikke foretage en registrering.

1. Kontraktens genstand


1.1. I kontraktens løbetid tilbyder Parship sine kunder adgang til en online database, der gør dem i stand til at lære at kende hinanden (i det følgende benævnt "Parship Service"). Parship-Service er udelukkende tilgængelig via mobilapps til iOS- og Android-enheder (eller flere operativsystemer i fremtiden) eller over internettet, og aftale omhandler såvel gratis ydelser som betalingspligtige ydelser.


1.2. Den online database leveret af Parship indeholder såkaldte profiler, som er forsynet med fotos og oplysninger fra de registrerede kunder. Hvilke data opsamles i denne sammenhæng, og hvordan disse er synlige for andre kunder, findes i Databeskyttelsesreglerne. Parship tilbyder sine tjenester i de lande, der vises på hjemmesiden og muliggør en landsdækkende søgning og kontakt.

1.3. Kontrakten omhandler udtrykkeligt ikke ægteskabsformidling eller forberedelse af ægteskab.

2. Indgåelse af aftale


2.1 De kan først benytte Parship-servicen, når De er registreret. I denne forbindelse kan kunden anvende et kodeord, som selv vælges. Parship tildeler automatisk et medlemsnummer (pseudonym).


2.2 Med registreringen indgås først et kontraktforhold mellem Parship og den registrerede kunde, som følger bestemmelserne i disse almindelige forretningsbetingelser.


2.3 Efter registreringen tilbyder Parship mulige andre betalingspligtige ydelser (f.eks. Premiummedlemskab). Det kontraktlige grundlag for disse betalingspligtige ydelser er også de Almindelige foretningsbetingelser. Kunden bliver før indgåelsen af dette kontraktforhold informeret om den pågældende betalingspligtige ydelse samt om pris og betalingsbetingelserne. Kontraktsforholdet opstår, når Parship bekræfter bestillingen og betalingsforpligtelsen med e-mail.

3. Gratis og betalingspligtige ydelser


3.1 Registreringen er i begyndelsen gratis. Parship stiller også Parship-testen til rådighed for kunden uden omkostninger. Kunden besvarer et spørgeskema, som er udarbejdet efter psykologiske kriterier. På grundlag af resultatet og omfattende statistiske sammenligningsdata udarbejder Parship automatisk en individuel personlighedsprofil for kunden.Kundens personlighedsprofil, som er udarbejdet på grundlag af Parship-testen, optages i Parship's database. Kundens personlighedsprofil sammenholdes med andre Parship-kunders profiler. Dette sker på grundlag af statistiske sammenligningsdata, som gør det muligt at vurdere kompatibiliteten (foreneligheden) af de enkelte kunders personlighedstræk på grundlag af Parship-testen. Kunden modtager Parship partnerforslag via e-mail også på en online-emneliste, som præsenteres i en anonymiseret profil (forside og Parship-diagram) med ukendelige billeder. Med dette gratis medlemskab (også kaldet grundlæggende medlemskab) er det muligt for kunden at sende foruddefinerede meddelelser (for eksempel et smil, etc.). Funktionen ved at sende beskeder med fri tekst og læsning af sådanne tekstbeskeder er begrænset under det gratis medlemskab.


3.2 Hvis et betalingspligtige produkt vælges, modtager kunden færdiggørelsen af det såkaldte premium-medlemskab i henhold til hans søgekriterier, løbende opdaterede partnerforslag online og via e-mail. Denne liste over forslag opdateres løbende under hensyntagen til nyligt tilføjede kunder. I denne sammenhæng muliggør Parship kontakt mellem kunderne ved fælles overenskomst i ubegrænset form. I forbindelse med denne kontrakt gælder det også som kontakt, hvis kunden modtager en anden kundes kontaktanmodning. Parship stiller en detaljeret evaluering af Parship-spørgeskemaet til rådighed for Premiummedlemmet i sin indlogget profil.


3.3 Yderligere betalingspligtige ydelser vises under ”Service”. Her findes også information om kontaktgarantien som gives afhængigt af det valgte produkt.


3.4 Parship opereres hele døgn og syv dage om ugen. Parship garanterer, at den betalingspligtige ydelse er tilgængelig i 99,5 % af kalenderåret. Undtagelser kan være ved vedligeholdelse, updates eller tekniske problemer, der skyldes bl.a. force majeure. Parship benytter de aktuelle og almindeligt anvendte teknologier. For at kunne benytte Parship-servicen i fuldt omfang skal kunden også anvende disse teknologier (f.eks. nyeste browserteknologier) og sikre, at de kan anvendes på computeren (f.eks. aktivering af java-script, cookies, pop-ups). Hvis der anvendes ældre og ikke gængse teknologier, kan det forekomme, at kunden kun kan benytte Parships ydelser i begrænset omfang.

4. Benyttelse, videregivelse og videreformidling af data


Du kan læse vores datasikkerhedsregler på Databeskyttelsesregler:

https://www.parship.dk/privacypolicy/

5. Opsigelse/forlængelse


5.1 Et gratis medlemskab opsiges til enhver tid og med omgående virkning ved at aktivere linket "Slet profil" under fanen "Data og indstillinger" i "Min profil" og bekræftelse af denne handling sker ved indtastning af det personlige kodeord.


5.2 Opsigelsen af det betalingspligtige medlemskab (det såkaldte Premiummedlemskab) skal ske op til syv dage inden medlemskabets sidste gyldighedsdag. En ordentlig opsigelse skal stiles ved at klikke her (http://www.parship.dk/customerservice?param=/app/ask). Det betalingspligtige medlemsskab kan dog altid opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Opsigelsen af et betalningspligtige medlemskab leder ikke automatisk til opsigelsen af det gratis medlemskab. Hertil se punkt 5.1.


5.3 Forlængelse

Aftalen om betalingspligtige ydelser (Premiummedlemskab) forlænges automatisk med den i kontrakten fastlagte løbetid. Kunden kan til enhver tid efter den i kontrakten fastlagte løbetids udløb opsige aftalen med 1 måneds varsel, Opsigelsen skal ske skriftligt i henhold til pkt. 5.2. Når ydelsen købes første gang, informeres kunden med modtagelsen af ordrebekræftelsen om den pågældende kontrakts løbetid, datoen for kontraktens udløb og forlængelsesperioden, hvis der ikke sker rettidig opsigelse.

6. Parship's ansvar


6.1 Parship kan ikke gøres ansvarlig for urigtige oplysninger i kundernes registreringer og/eller spørgeskemaer. Heraf følger, at Parship ikke kan påtage sig noget ansvar for rigtigheden af resultaterne af personlighedstesten.


6.2 Parship er kun ansvarlig for at leverere bestræbelserne for at formidle en kontakt og er ikke ansvarlig for, om dette fører til det ønskede resultat. Parship stiller kun de tekniske forudsætninger til rådighed, som beskrives i pkt. 3 beskrevne forudsætninger generelt åbner mulighed for en kontakt.


6.3 Parship påtager sig endvidere intet ansvar for et eventuelt misbrug af informationer. Det er muligt, at kunder trods forbud benytter Parship's service på en forbudt eller lovstridig måde. Parship hæfter på ingen måde for en sådan forbudt eller lovstridig benyttelse. Parship hæfter heller ikke for, at oplysninger og informationer, som kunderne selv har gjort tilgængelige for tredjemand, bliver misbrugt af disse.


6.4 Parship garanterer ikke, at servicen til enhver tid fungerer korrekt, respektivt kan anvendes eller er tilgængelig uafbrudt. Navnlig hæfter Parship ikke for kvalitetsforringelser i adgangen til servicen på grund af force majeure eller på grund af begivenheder, som operatøren ikke har ansvaret for. Endvidere hæfter operatøren ikke for, hvis tredjemand uberettiget opnår kendskab til kunders personlige oplysninger (f.eks. hvis "hackere" uberettiget opnår adgang til databasen).

7. Kundens ansvar og pligter


7.1 Kunden er forpligtet til at betale alle forfaldne betalinger til Parship til tiden. Hvis kunden er misligholdt i betalingsstandsning med mere end to på hinanden følgende rater (hvis der er aftalt betaling i rater), skal alle betalingsanmodninger, der er udestående indtil udløbet af fristen, betales straks.


7.2 Kunden har selv ansvaret for indholdet i sin registrering og dermed for de oplysninger,han giver om sig selv. Kunden forsikrer, at de oplyste data er sande og beskriver ham personligt. Falske oplysninger, som oplyses forsætligt og/eller i bedragerisk hensigt, kan føre til civilretlige søgsmål.


7.3 Kunden forsikrer endvidere, at denne udelukkende anvender Parships ydelser til private formål, ikke har kommercielle hensigter, og at kunden ikke vil anvende de oplysninger om tredjemand, som kommer til dennes kendskab, til kommercielle formål eller reklameformål. Det er ikke tilladt at systematisk læse indholdet fra andre brugere (for eksempel ved et program eller blot ved at kopiere), for at anvende disse data uden for Parships service. Det er altså forbudt at anvende edb-programmer til automatisk aflæsning af filer, såsom Crawlere.


7.4 Kunden forpligter sig til at holde Parship skadesløs for enhver form for sagsanlæg, skader, tab eller krav, som måtte opstå som følge af dennes registrering og/eller deltagelse i Parships service. Navnlig forpligter kunden sig til at friholde Parship for ethvert ansvar og for alle forpligtelser, udgifter og krav som følge af skader på grund af bagvaskelse, fornærmelse, krænkelse af personlige rettigheder, på grund af udfald af tjenesteydelser for andre kunder, overtrædelse af disse forretningsbetingelser, krænkelse af immaterielle rettigheder eller andre rettigheder.


7.5 Kunden er forpligtet til at behandle e-mails og andre meddelelser fortroligt og ikke gøre disse tilgængelige for tredjemand uden ophavsmandens samtykke. Dette gælder også for andre kunders navne, telefon- og telefaxnumre, bopæls- og e-mail adresser og/eller URL eller andre personlige oplysninger.


7.6 Kunden vil straks meddele Parship, hvis denne på grund af etablering af et parforhold eller af andre grunde ikke længere er interesseret i at modtage partnerforslag, eller hvis kunden ikke længere ønsker at stå til rådighed som partnerforslag for andre kunder.


7.7 Kunden opfordres til med regelmæssige og passende intervaller at hente sine meddelelser og om nødvendigt arkivere dem på sin egen computer eller andre lagringsmedier. Parship har ret til at slette de meddelelser, der er lagret på kundens konto, efter 12 måneder efter afsendelse respektive modtagelse uden yderligere forespørgsel. Alle data i forbindelse med et gratis medlemskab slettes efter 24 måneder efter kundens sidste login.


7.8 Kunden forpligter sig endvidere til ikke at misbruge servicen, navnlig


 • Ikke at udbrede umoralsk, uanstændigt, pornografisk eller højre-/venstreradikalt indhold eller billeder;
 • ikke via servicen at udbrede nedsættende, stødende eller på anden måde retsstridigt materiale eller informationer;
 • ikke at true eller genere andre personer eller krænke tredjemands rettigheder (herunder personlige rettigheder);
 • ikke at oploade data, som
  a) indeholder en virus (inficeret software) eller
  b) indeholder software eller andet materiale, som er underlagt ophavsretlig beskyttelse, med mindre kunden har rettighederne hertil eller de nødvendige tilladelser;
 • ikke at anvende servicen på en måde, som har en negativ indflydelse på andre kunders adgang til tilbud;
 • ikke opfange e-mails , eller meddelelser og heller ikke forsøge at opfange dem;
 • ikke at sende e-mails eller meddelelser til kunder med noget andet formål end kommunikation og navnlig at undlade at anprise eller tilbyde varer eller tjenesteydelser til andre kunder (undtagen i tilfælde, hvor Parship udtrykkeligt giver tilladelse hertil);
 • ikke at sende kædebreve;
 • ikke at sende beskeder, som tjener et erhvervsmæssigt formål;
 • ikke at oplyse navne, adresser, telefon- eller telefaxnumer, e-mail adresser etc. i personbeskrivelsen, med mindre disse oplysninger udtrykkeligt kræves.

7.9 Overtrædelse af en af de under nr. 7.8 nævnte adfærdsforpligtelser kan føre til følgende sanktioner: Opfordring til stillingtagen i tilfælde af mistanke om overtrædelse af kontraktens eller lovens bestemmelser, spærring af benyttelsen indtil forhold er opklaret (navnlig ved flere klager fra andre kunder), advarsel af/fra en kunde, begrænsning af brugen af funktioner i Parship-tjenesten, delvis sletning af indhold. Overtrædelse af en af de i nr. 7.8 nævnte adfærdsregler kan desuden medføre øjeblikkelig opsigelse af benyttelsesaftalen og få civil- og strafferetlige konsekvenser for kunden selv. Spærring af en adgang berører ikke betalingspligten for bestilte ydelser.

8. Kommunikation


Parship er en onlinetjeneste. Som sådan kommunikerer Parship med sine kunder enten via skærmen i indlogget tilstand eller via e-mail (f.eks. sende partnerforslag, kontraktbekræftelse og fakturaer / påmindelser). Fax- og postkommunikation er mulig, hvad angår spørgsmål vedrørende indgåelse af kontrakt, betaling eller krypteret e-mail-kommunikation. For levering af hovedtjenesterne (online dating service) og selve kontraktens indgåelse er fax- og postkommunikation udelukket. For at sikre entydig identifikation og beskytte mod misbrug er det nødvendigt, at kunden i meddelelser til Parship oplyser:

(1) e-mail adressen der er registreret hos Parship eller medlemsnummer
(2) service-kodeord.

Medlemsnummer og service-kodeord tildeles kunden, når medlemskabet oprettes, og kunden kan altid se dem online under fanen "Min profil" / "Data og indstillinger".

9. Brugs- og ophavsrettigheder


Parship er i forholdet til kunden eneindehaver af kopierings-, udbredelses-, forarbejdnings- og samtlige ophavsrettigheder samt retten til immateriel transmission og gengivelse af Parship websitet og indholdet på dette. Samtlige programmer og de heri indeholdte indhold, materialer samt mærke- og handelsnavne må udelukkende anvendes til de i disse forretningsbetingelser nævnte formål.

10. Værneting og lovgivning


Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning er gældende, idet tysk kollisionsret er udelukket.

11. Information om tilbagekaldelse, udelukkelse af tilbagekaldelsesretten


11.1 Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag hvor aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os


per post:

PE Digital GmbH
- Kundeservice Parship Danmark -
Speersort 10
20095 Hamburg
Tyskland


eller per fax: +49 (0) 40 46 00 26 - 162

eller per e-mail: support@parship.dk


Deres beslutning om at gøre fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular (http://www.parship.com/web/Standardfortrydelsesformular.pdf), men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


11.2 Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis De ønsker, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal De betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor De informerede os om Deres udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen


Slut på informationen om fortrydelsesret


11.3 For en klar fortrydelse skal kundens tilbagekaldelseserklæring indeholde følgende to detaljer:

(1) e-mail adressen der er registreret hos Parship eller medlemsnummer
(2) service-kodeord

12. Andet


12.1 Parship kan overdrage udførelsen af dele af eller hele ydelsesspektret til tredjemand - tjenesteydere og medhjælpere - hvis dette ikke medfører ulemper for kunden.


12.2 Hvis en bestemmelse i aftalen eller de almindelige forretningsbetingelser skulle være eller blive ugyldig, eller hvis aftalen skulle være ufuldstændig, berører dette ikke aftalens øvrige indhold.


12.3 Kontraktens gældende sprog er dansk.


12.4 Kunden kan til enhver tid gratis downloade de almindelige forretningsbetingelser som pdf-fil.


12.5 I forbindelse med indgåelsen af aftalen opbevarer Parship ikke automatisk aftaleteksten. Kunden opfordres derfor til at gemme den aftaletekst, der er gyldig på tidspunktet for aftalens indgåelse, og som er tilgængelig på Parship's webside, på sin harddisk eller arkivere den på anden måde.


12.6 Ansvarlig for tjenestens indhold er PE Digital GmbH, Speersort 10, D-20095 Hamburg, repræsenteret ved direktør.

Print og gem som pdf fil

Gratis registrering og test Gratis registrering

Jeg er

Jeg søger

Venligst angiv køn.
Desværre kan vi ikke behandle denne e-mail-adresse. Indtast en anden e-mail-adresse.
Venligst vælg dit personlige kodeord.
Dit kodeord opfylder ikke kravene
Vores almindelige forretningsbetingelser og databeskyttelsesregler gælder. Gratis medlemskabet indebærer, at du regelmæssigt modtager tilbud om et betalingspligtigt medlemskab og om andre produkter fra PE Digital GmbH pr. e-mail (indvendinger er til enhver tid mulig).
Error with static Resources (Error: 418)